Z przyjemnością ogłaszamy, że 123gifts dołącza do Neogroup! Wszystkie sprawy związane z działem handlowym będą teraz zarządzane przez Neogroup.
Gadżety

Warunki Współpracy

Ogólne Warunki Współpracy 123gifts z Klientami.

 

Art. 1 Definicje

1. KLIENT – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana zgodnie z  prawem polskim lub prawem innego państwa, która zawiera umowę handlową z 123gfts lub składa  stosowne „Zamówienie”  w zakresie „Oferty  Handlowej” 123gifts.

2.  TOWAR -  różnego rodzaju przedmioty objęte ofertą katalogową oraz usługi we wskazanym zakresie, w szczególności znakowania upominków reklamowych stanowiące przedmiot działalności 123gifts.

3. WZÓR TOWARU – przykładowy towar z Oferty Handlowej 123gifts dostarczany w jednej sztuce do Klienta na jego Zamówienie, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach dla Zamówienia Wzoru Towaru, dający Klientowi możliwość zapoznania się z jego właściwościami oraz jakością przed jego zakupem.

4. OFERTA HANDLOWA – towary oferowane do sprzedaży i/lub dostawy przez 123gifts,
w szczególności wskazane w katalogu 123gifts oraz na firmowej stronie internetowej www.123gifts.pl. Zawartość katalogów oraz strony internetowej nie stanowi oferty  handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

5. ZAMÓWIENIE – w formie pisemnej wyłącznie pocztą elektroniczną złożone przez Klienta na towary  lub usługi z oferty 123gifts.W zamówieniu podać należy w szczególności: dane identyfikacyjne Klienta, dokładne określenie przedmiotu Zamówienia oraz dokładne informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności w zakresie znakowania towarów.

6. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA - oświadczenie 123gifts  złożone w formie pisemnej pocztą elektroniczną, w którym następuje ostateczne potwierdzenie ilości zamówionego towaru, jego ceny oraz terminu realizacji, po którego wysłaniu niezwłocznie zostaje zawarta Umowa.

7. UMOWA - ustalenie istotnych warunków sprzedaży lub dostawy pomiędzy 123gifts a Klientem, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta oraz pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

8. DZIEŃ ROBOCZY – oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Art. 2 Zakres obowiązywania

1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy obowiązują w zakresie Umów sprzedaży produktów określonych w Ofercie Handlowej, usług ich znakowania, dostaw oraz wszelkich innych umów zawieranych pomiędzy 123gifts występującej w charakterze sprzedawcy a jej Klientami.

 2. Ogólne Warunki Współpracy nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego przez 123gifts o ich nie obowiązywaniu w konkretnej Umowie z Klientem. Oświadczenie złożone przez 123gifts o nie obowiązywaniu Ogólnych Warunków Współpracy ma zastosowanie tylko w  stosunku do konkretnej Umowy i nie może mieć zastosowania do innych umów z danym Klientem, chyba że wyraźnie wynika to z danego oświadczenia.

3. 123gifts nie jest związana w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów. Chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia 123gifts wyraziła zgodę na ich obowiązywanie.

4. Z wyjątkiem wspólników 123gifts, prokurentów i pełnomocników legitymujących się ważnym upoważnieniem, żaden z pracowników 123gifts nie jest uprawiony do zmiany oraz ustalania odmiennych postanowień Ogólnych Warunków Współpracy.

Art. 3 Oferty, zamówienia i zawarcie umowy

1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, Umowa zostaje zawarta tylko w razie potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia przez 123gifts lub dostarczenia zamówionego  Towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta wszystkich postanowień  zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy.

2. W przypadku ustalenia przez strony w poszczególnym Zamówieniu postanowień wyłączających lub modyfikujących Ogólne Warunki Współpracy, wygasają one z chwilą realizacji Umowy i nie mają zastosowania do innych Zamówień i Umów pomiędzy Klientem a 123gifts. O ile nie wynika to
z wyraźnego oświadczenia 123gifts.

3. Klient nabywa Towar na podstawie Wzorów 123gifts, z którymi miał możliwość zapoznać się przed złożeniem Zamówienia.

4. Odpowiedzi na zapytania ofertowe składane przez Klienta do 123gifts ważne są przez 3 dni, licząc od daty ich wysłanie przez 123gifts, o ile w odpowiedzi nie zaznaczono inaczej.

5. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej wyłącznie pocztą elektroniczną.

6. Termin realizacji składanych Zamówień jest każdorazowo ustalany przez 123gifts w trakcie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Standardowy termin realizacji produktów bez znakowania wynosi 24 - 72 godzin. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku Zamówienia dużych ilości produktu lub niskich stanów magazynowych. Warunki oraz Termin realizacji winny być każdorazowo potwierdzone przez 123gifts, aby były obowiązujące.

7. W przypadku Zamówienia usługi znakowania Klient zobowiązany jest dostarczyć logo w postaci wektorowej zapisanej w programie Corel Draw albo pliku w formacie .pdf, z treścią zamienioną na krzywe, w skali 1:1.

8. Termin realizacji zamówień obejmujących usługę znakowania zostaje potwierdzony przez 123gifts, po uzyskaniu akceptacji Klienta projektu wykonania znakowania.

9. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej, które wystąpiły po przyjęciu Zamówienia i których 123gifts nie mógł przewidzieć. Ewentualne roszczenia Klienta za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.

10. 123gifts nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem Towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.

11. 123gifts nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznych różnic w parametrach dostarczonych Towarów.

12.  W przypadku rezygnacji z przyjętego do realizacji Zamówienia, 123gifts może dochodzić zwrotu wszelkich kosztów związanych z jego realizacją.

13. 123gifts może, w wyjątkowych przypadkach, zarezerwować Produkty z Oferty handlowej. Rezerwacje na produkty przyjmowane są na okres do 48 godzin.

14. 123gifts zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Zamówienia w całości albo w części,
w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego Towaru lub innych ważnych przyczyn ekonomiczno-logistycznych lub technologicznych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub specyfikacji Towaru prezentowanego na stronie www.123gifts.pl.

Art. 4 Dostawa Towarów

1. O  ile Umowa nie będzie stanowić inaczej, 123gifts wysyła Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje, doliczając koszt dostawy na warunkach określonych poniżej.

2. Koszt dostawy Towaru z Oferty Handlowej uzależniony jest od ilości paczek, i jest każdorazowo ustalany i potwierdzany Klientowi przez 123gifts.

3. Towar wydany lub wysłany Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie, z wyjątkiem przypadków określonych w artykule „Reklamacje” oraz „Wzory Towaru”.

4. Odpowiedzialność odszkodowawcza 123gifts z tytułu nienależytego wykonania Umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu Umowy. 123gifts nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania Umowy.

5. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego, to przechowanie towaru może odbywać się również na koszt i ryzyko Zamawiającego.

 

Art. 5. Zlecenie usługi znakowania towaru
1. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia na znakowanie towaru i rozpoczęcie jego realizacji następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia zlecenia i wizualizacji znakowania do akceptacji.
2. Termin realizacji może ulec zmianie w następstwie wystąpienia przeszkód siły wyższej, niezależnych od 123Gifts, związanych np. z przerwami w dostawie prądu, itp. 123Gifts zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
3. W wyniku procesów związanych ze znakowaniem jak również w związku z wadami ukrytymi towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. W związku z tym 123Giftsma prawo dostarczyć do 3% mniej towaru pełnowartościowego w stosunku do zamówionej ilości. Koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Zamawiający. Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić możliwość zaistnienia powyższej sytuacji na etapie składania zlecenia na usługę znakowania towaru. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. 123Gifts zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania.
4. W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE U, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3%.
5. 123Giftsnie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez Zamawiającego. 123Gifts nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za naruszenie ich praw. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.
6. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zlecenia na znakowanie towaru, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez 123Gifts w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia.
7. 123Gifts nie wykonuje znakowania na towarach powierzonych jak również usługowego konfekcjonowania towarów powierzonych.
8. Produkty oryginalnie zapakowane w indywidualne woreczki nie są ponownie w nie pakowane po wykonanej usłudze nadruku. Klient oczekujący ponownego zapakowania po nadruku powinien wycenić wcześniej taką dodatkową usługę oraz zamówić ją jednocześnie z usługą znakowania. W przypadku braku takiego zamówienia foliowe opakowania indywidualne będą przez 123Gifts wyrzucane.

Art. 6 Ceny i Rabaty

1. Podane ceny nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT), ubezpieczenia, kosztów transportu, cła i ewentualnych podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych.

2. Wszelkie ceny są wyrażone w Polskich Złotych (PLN), chyba że z zapisów lub cenników wynika odrębna waluta.

3. W przypadku znacznego podniesienia kosztów wynikających z podniesienia cen dostawców lub wahań kursu walut, 123gifts jest uprawiony do odstąpienia zawartej z Klientem Umowy, o ile Klient nie wyrazi zgody na zmianę ustalonych wcześniej cen.

Art. 7 Warunki płatności

1. Za Zamówienia złożone przez Klienta, płatność dokonywana jest w formie przedpłaty na podstawie faktury proforma wystawionej przez 123gifts.

2. Klient składający Zamówienie zobowiązany jest podać wszystkie dane potrzebne do prawidłowego wystawienia faktury proforma. 123gifts nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury proforma zgodnej z przesłanymi danymi przez Klienta.

3. Za termin zapłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy 123gifts. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Klient.

4. W przypadku wystawienia faktury VAT na podmiot inny niż podmiot, który dokonał zamówienia, podmiot, który dokonał zamówienia poręcza za dokonanie płatności przez inny podmiot. W takim przypadku Ogólne Warunki Współpracy uznaje się za umowę poręczenia.

5. Indywidualne warunki płatności obowiązują na okres 12 miesięcy od ich ustalenia, chyba że wcześniej strony umówiły się inaczej.

Art. 8 Wzór Towaru

1. 123gifts sprzedaje Towary takimi jakie są w rzeczywistości. Wszelkie zdjęcia, opisy i inne informacje zamieszczone w Ofercie Handlowej mają wyłącznie charakter poglądowy.

2. 123gifts na prośbę Klienta może odpłatnie udostępnić Wzór Towaru.

3. Koszt zamawiania Wzorów Towarów w ilości 1 szt. ustala się następująco:

3.1. USB + 10% ceny z kolumny 50 szt.

3.2. Ceramika + 10% ceny z kolumny 36 szt.

3.3. Pozostałe produkty +10% minimalnej ilości kalkulatora.

4. 123gifts nie przyjmuje zwrotu Wzorów Towarów w cenie jednostkowej do 30,00 zł netto.

5. Wzory Towarów w cenie jednostkowej powyżej 30,00 zł netto za sztukę przyjmowane będą
z uwzględnieniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% ich wartości.

6. Koszt wysyłki ponosi zamawiający i wynosi 17,00 zł netto.

7. 123gifts ustala termin zwrotu zamówionych Wzorów Towarów do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

8. W przypadku niezwrócenia wypożyczonych Wzorów Towarów w terminie do 7 dni lub zwrotu ich
w stanie uszkodzonym, 123gifts nie wystawi faktury korygującej na niezwrócone lub uszkodzone Wzory Towarów.

Art. 9 Reklamacje

1. Reklamacji podlega Towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.

2. Wady części Towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.

3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego Towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu jednak nie później niż, w ciągu dwóch dni roboczych pod względem ilościowym oraz trzech dni roboczych pod względem jakościowym. Po upływie wyżej wymienionych terminów Klient traci prawo do zgłoszenia reklamacji.

4. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej, na druku reklamacyjnym dostępnym na stronie internetowej w zakładce dokumenty, pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności. W zgłoszeniu należy podać pełne dane Klienta, nazwę reklamowanego Towaru, ilość, przyczyny reklamacji, wyraźne zdjęcie wadliwego Towaru oraz zaproponować sposób rozstrzygnięcia zgłoszenia. Partię reklamowanego Towaru Klient odsyła wyłącznie po ustaleniu z 123gifts terminu i sposobu wysyłki. Wysyłka reklamowanej partii Towaru przez Klienta bez dochowania sposobu zgłoszenia reklamacji uprawnia 123gifts do odmowy przyjęcia Towaru lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki.

5. Ostateczny sposób rozstrzygnięcia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa 123gifts.

6. Po upływie terminów określonych w pkt. 3. niniejszego artykułu, wygasają uprawnienia Klienta
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

7. Odpowiedź 123gifts nastąpi w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

8. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w sytuacji, gdy:

8.1. Towar został zmieniony (przerobiony) przez Klienta lub osobę trzecią (np. dokonano nadruków, naprawy),

8.2. Zgłoszono ją po upływie terminów przewidzianych niniejszym artykułem,

8.3. Jakość Towaru w chwili składania zamówienia jest zgodna z dostępnymi w 123gifts Wzorami Towarów,

8.4. Klient błędnie korzystał z Towaru, nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył Towar na części lub nadmiernie go obciążył,

8.5. Klient lub osoba trzecia w jakikolwiek sposób, niezgodnie z przeznaczeniem, ingerowała fizycznie w Towar

8.6. Wada dotyczy towaru pozakatalogowego, tj. wyprodukowanego na specjalne zamówienie.

9. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu terminu płatności za Zamówienie.

10. 123gifts nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych  przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu, ewentualnie którym odsprzedali Towary nabyte w 123gifts.

11. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z Towarem opisach, instrukcjach, itd. nie stanowią gwarancji udzielonej przez 123gifts.

12. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu Towaru innemu podmiotowi, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości  Klient. To samo dotyczy Towaru poddanego dalszym obróbkom (np. grawer, nadruk, tłoczenie) w przypadku, gdy Klient nabywa w 123gifts nieoznakowany Towar. Zwroty Towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą przyjmowane.

13. 123gifts ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny Towaru i tylko w stosunku do Klienta. Odpowiedzialność w stosunku do osób  trzecich, o ile nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, jest wyłączona.

Art. 10 Pozwolenie na eksport i import

1. Dostarczone przez 123gifts Towary są przeznaczone do użytku i wykorzystania w kraju dostawy wskazanym przez Klienta. Ponowne eksportowanie Towarów wskazanych w umowie, pojedynczo lub w formie zintegrowanej, podlega zasadniczo przepisom eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie innego uzgodnionego z Klientem kraju dostawy. Klient jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji o odpowiednich przepisach związanych z eksportem Towarów do krajów trzecich.

Art. 11 Prawa autorskie

1. W sytuacji, gdy do wykonania Umowy przez 123gifts konieczne jest wykorzystanie praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku  towarowego, wzoru użytkowego) lub też innych praw pokrewnych, za zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który prawa te udostępnił w celu wykonania Umowy. Jeżeli na skutek realizacji Umowy przez 123gifts naruszone zostaną prawa osób trzecich, Klient na mocy niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy, zwalnia 123gifts od wszelkich roszczeń tych osób. Ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu przechodzi na Klienta.

2. Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie lub własności przemysłowej (np. do wzoru użytkowego, znaku towarowego), które mają być wykorzystane w realizacji Umowy. Na żądanie 123gifts Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami autorskimi , które mają  być wykorzystane w realizacji umowy. W razie niewykazania tych praw przez Klienta, 123gifts jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia i odstąpienia od Umowy.

Art. 12 Poufność

1. Strony Umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji Umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek właściwego organu państwowego.

2. Każda ze stron uprawniona jest do przekazywania wszelkich informacji podmiotom z nią współpracujących.

3.Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania Umowy bez względu na przyczynę jej zakończenia.

Art. 12 Polityka prywatności

1. Wszystkie dane osobowe Klienta przekazywane firmie 123Gifts są objęte tajemnicą i nie są rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są konieczne do przetwarzania, realizacji i finalizacji złożonego zamówienia.

1.1 123Gifts zastrzega sobie prawo do przekazania niezbędnych danych osobowych firmom przewozowym/kurierskim w celu dostarczenia zamówienia do zleceniodawcy.

2. Zarówno 123Gifts jak i Klient zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji,
w posiadanie których weszły podczas realizacji umowy, także po jej finalizacji.

3. Podanie swoich danych osobowych oznacza zgodę na ich przetwarzanie w zakresie wymienionym poniżej:

            3.1 Składania zamówienia na produkty i usługi oferowane przez 123Gifts.

3.2 Zrealizowania przez 123Gifts złożonego zlecenia przez firmę/osobę, do której te dane należą. 123Gifts zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych wewnątrz firmy
w celu świadczenia zleconych usług.

3.3 Skontaktowania się z właścicielem danych osobowych.

3.4 Zmiany w Polityce prywatności i konieczności poinformowania o nich właściciela danych osobowych.

3.5 Informowania o  nowościach, ofertach handlowych i ofertach specjalnych oraz udzielania odpowiedzi na pytanie zadane przez właściciela danych osobowych

4. Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu, aktualizacja oraz zmiany danych tak, aby były one zgodne ze stanem faktycznym. Istnieje również możliwość usunięcia danych osobowych z bazy o ile ich właściciel wyrazi taką chęć w formie pisemnej.

Art. 13 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej elektronicznej i muszą być zawsze zawarte przez umocowanych przedstawicieli stron.

2. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć w trakcie wykonywania Umowy, w tym kwestii związanych z interpretacją postanowień Umowy oraz ważnością jej postanowień.

3. Ogólne warunki, stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia Umowy oraz obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

4. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne w całości lub
w części (tj. zakresie całego punktu Ogólnych Warunków, zdań, zdania, fragmentu zdania lub określonego zakresu znaczeniowego), strony będą zobowiązane pozostałymi postanowieniami Ogólnych Warunków w najszerszym dopuszczalnym zakresie; pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków pozostają ważne i wykonalne. Jednocześnie Strony będą dążyć do takiej faktycznej współpracy lub – w szczególności, jeżeli okaże się to niezbędne – do zawarcia takiej umowy uzupełniającej lub podjęcia innych czynności prawnych, których treść i forma w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, uznanego za nieważne, i w ten sposób zapewnić zgodną z przepisami prawa i niezakłóconą realizację Umowy lub uregulowania stosunków między stronami.

5. Prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu niniejszej umowy jest Prawo Polskie, a sądem do rozpoznania sporu jest Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 123gifts.

6. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy obowiązują od dnia 30 sierpnia 2014.